Guild Roster - Characters

Guild RankNameLevelClassRaceSpec 1Spec 2
Wolf Alt
Shamburger60ShamanTaurenEnhancementElemental
Wolf Alt
Vampirot50DruidTaurenRestorationGuardian
Juvenile
Camagon50DruidTaurenBalanceRestoration
Cub
Teldorah60DruidTaurenFeralFeral
Wolf Alt
Devinecow60PaladinTaurenRetributionHoly
Wolf Alt
Mooulix50PaladinTauren  
Juvenile
Crasmodar60WarriorTauren  
Wolf Alt
Xanxai52PaladinTaurenRetributionHoly
Beauwolf
Daenamia60DruidTaurenGuardianBalance
Wolf Alt
Mooh40DruidTaurenGuardianRestoration
Juvenile
Foéhammer60PaladinTauren  
Wolf Alt
Crunchalots54DruidTaurenRestorationGuardian
Pup
Scruff60PaladinTauren  
Wolf Alt
Jester60DruidTaurenRestorationGuardian
Wolf
Narishka60DruidTaurenBalanceRestoration
Wolf Alt
Grimthorne50DruidTaurenRestorationBalance
Wolf Alt
Mootan50PaladinTaurenRetributionProtection
Wolf Alt
Holybeef50PriestTaurenDisciplineShadow
Wolf Alt
Mukhan50DruidTaurenBalanceGuardian
Wolf Alt
Potentcy50PaladinTauren  
Wolf Alt
Bajazmôn45DruidTaurenRestorationBalance
Wolf Alt
Frenhana60PaladinTaurenRetributionProtection
Werewolf
Njau60PaladinTaurenRetributionProtection
Juvenile
Ghostje60DruidTauren  
Juvenile
Meizhen60HunterPandaren  
730 Characters found, showing 25 (Showing Levels >= 1 Show All Levels)1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
 

Armory Roster: Dark Wolves
 
No FB Yes FB Hand (smaller) Lap 40.063em Desk 64.063em Wall 90.063em